Themadienst Vakantie Bijbel Week 2023

16 juli 2023 - 9.30 uur

Voorganger: Ds. M.C. Stehouwer

De themadienst als afsluiting van de Vakantiebijbelweek zal bij goed weer een openluchtdienst zijn aan de Brinkanterweg, in het weiland tegenover nr. 39

Houd deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen over deze dienst. Bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden.

Wij hopen u daar te ontmoeten.

Liturgie - orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 75:1

U alleen, U loven wij; ja, wij loven U, o Heer',
want Uw naam zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land al de wond'ren Uwer hand.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 103: 1 en 3 uit Weerklank
Deze psalm gaat over de weet-tekst die de kinderen de afgelopen week hebben geleerd

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

De 10 geboden

Zingen: Lied 605 Weerklank
Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede, worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.

Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verborgen.
(Refrein)

Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde deelde met velen.
(Refrein)

Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maken de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen:
(Refrein)

Gebed

Schriftlezing 1 Koningen 17:1 t/m 16
1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!
2 Daarna kwam het woord van de HEERE tot hem:
3 Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt.
4 En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb Ik de raven geboden om u daar te onderhouden.
5 Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de HEERE. Hij ging wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt.  
6 En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek.
7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen.
8 Toen kwam het woord van de HEERE tot hem:
9 Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden.
10 Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toe hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken.
11 Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee.
12 Maar zij zei: zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven.
13 Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar.
14 Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal.
15 Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen.
16 Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had.

Zingen: Psalm 100
Juicht aarde, juicht alom den HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De HEER is God. Erkent dat Hij
ons heeft gemaakt – en geenszins wij –
tot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk tot Zijnen dienst bereid.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem!

Want goedertieren is de HEER,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Preek: Tel maar mee!

De kinderen mogen naar voren komen en zingen:

Het themalied: Tel maar mee!
Intro:
1,2,3,4,5,6,7 – tel maar met me mee!
8,9,10, en 11 – kom op dat valt niet mee
12, 13, 14 – en we zijn nog lang niet klaar.
God doet zoveel goeds, LUISTER MAAR!

Ik mag leren dat ik God kan vertrouwen
en dat Hij altijd van mij zal houden.
Ik mag weten dat Hij mij steeds vergeeft.
En als ik het verpruts hoeveel geduld Hij met mij heeft.

Refrein:
Tel maar mee, zoveel fijne dingen.
Telmaar mee, teveel om van te zingen.
Tel maar mee, door heel de Bijbel heen
leer je zoveel van Gods liefde, dat is nummer één!

Ik zit op het puntje van m'n stoel
Ik zit op het puntje van mijn stoel, het is zo spannend,
en ik ga op mijn tenen staan, ik ben verlangend
naar die ene grote dag dat ik Hem ontmoeten mag.
O, o, o, het is zo spannend.

Refrein:
Een hele nieuwe hemel, een hele nieuwe tijd, een hele nieuwe aarde  vol gerechtigheid.
En dat is vrede voor de mensen, een wereld zonder grenzen, voor iedereen te eten en niemand wordt vergeten.
Vlaggen in de boom, shaloom, shaloom.

Ik zit op het puntje van mijn stoel in 't rond te speuren,
en ik ga op mijn tenen staan, het gaat gebeuren,
dat de wereld nieuw zal zijn, zonder ziekte, zonder pijn.
O, o, o, het gaat gebeuren.
(Refrein)

En dat is vrede voor de mensen…

Ik zit op het puntje van mijn stoel, het is zo spannend…

(Refrein 2x)

Heer onze Heer hoe machtig is Uw naam op heel de aarde
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde.

Zie ik de hemel, het werk van Uw hand.
Zon, maan en sterren door U daar gepland.
De hele aarde en alles wat leeft.
Het is echt ongelofelijk dat U dit aan ons geeft.

Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde.

Wie ben ik Heer dat U zelfs aan mij denkt?
En mij Uw aandacht en liefde steeds schenkt.
U geeft mij alles, ik kom niets tekort.
Daarom dank ik U steeds weer. U bent de grootste God.

Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.
Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde.

Dankgebed en voorbede

Zingen psalm 118: 1 en 14
Laat ieders 's HEEREN goedheid loven,
want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven,
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Laat Isrel nu Gods goedheid loven
En zeggen: "Roemt Gods majesteit!
Zijn goedheid gaat het al te boven,
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

Gij zijt mij God, U zal ik loven,
verhogen Uwe majesteit.
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven,
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven,
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Zegen

Collecte

QR-code collecte 
Scan bovenstaande QR-code en geef voor het werk van Daniëlle en Vicor Mkhweru.

QR-code collecte
Scan bovenstaande QR-code voor de collecte van de kerkrentmeesters voor het pastoraat.


Zie ook:

 

 

 

Info / contact

Al jaren wordt er in Scherpenzeel de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Wat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten, blijkt ook een fijn begin van de vakantie voor kinderen die (wekelijks) de kerk bezoeken.

We zijn blij om te kunnen melden dat in 2023 de VakantieBijbelWeek wordt georganiseerd in samenwerking met Protestantse gemeente de Achthoek, CGK De Open Hof en de Hervormde Gemeente.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar vbwscherpenzeel@outlook.com of bellen naar Corné van Dijk tel. 06-22 29 32 02.