Themadienst Vakantie Bijbel Week 2022

17 juli 2022 - 9.30 uur

Voorganger: Ds. G.C. Bergshoeff

De themadienst als afsluiting van de Vakantiebijbelweek is ook dit jaar een openluchtdienst: aan de Nieuwstraat, in het weiland bij begraafplaats Lambalgen.

Iedereen is van harte welkom!

Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend. Voor de oudere bezoekers zijn er stoelen beschikbaar. De overige bezoekers vragen we om zelf voor een kleed of stoel te zorgen. Het is niet nodig om je Bijbel, psalmboek of de bundel Weerklank mee te nemen. Iedere bezoeker krijgt een liturgie.

Houd deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen over deze dienst. Bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden.

Wij hopen u daar te ontmoeten.

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 75:1
U alleen, U loven wij;
ja, wij loven U, o Heer,
want Uw naam zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land
al de wond'ren Uwer hand.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Lied 171 Weerklank
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
Die vol ontferming ieder troost
En alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

(Refrein)
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Refrein

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 460
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
Leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
En brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht
Leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er wat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan. 

Gebed

Schriftlezing Johannes 20:11-18
11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw waarom huilt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, en naar Mijn God en uw God.
18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Zingen: Psalm 25:2 en 5
Heer, ai maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij hoe die zijn gelegen
en waarheen G' Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer',
'k Blijf U al den dag verwachten.

Lout're goedheid, liefdekoorden,
waarheid, zijn des Heeren paân
hun, die Zijn verbond en woorden
als hun schatten gadeslaan.
Wil mij, Uwen naam ter eer,
Al mijn euveldaân vergeven:
Ik heb tegen U, o Heer,
Zwaar en menigmaal misdreven!

Preek: Dit verwacht je niet

Zingen: Psalm 86:6
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len.
Neig mijn hart en voeg het saâm
tot de vrees van Uwen naam.
Heer, mijn God, ik zal U loven
Heffen 't ganse hart naar boven,
'k zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid!

Dankgebed en voorbede

De kinderen mogen naar voren komen en zingen:

Het themalied: Alles Andersom
Refrein:
Alles andersom, alles anders, keer het om.
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht.
Alles andersom, alles anders, keer het om.
En al klink het raar, geloof het maar:
God weet wat Hij doet en God is goed!

God stuurde Zijn eigen Zoon voor ons allemaal.
Al voor je geboren wordt merk je: Hij is speciaal.
Wijzen knielen voor Hem neer, dit Koningskindje nog zo klein.
Maar al snel leert Jezus ons hoe je dicht bij God kunt zijn!
Refrein

Jezus laat de mensen zien wat God voor plannen heeft.
Door de dingen die Hij doet en zegt en hoe Hij leeft.
Hij vergeeft voor Hij geneest en kinderen zijn welkom.
En Hij leert ons keer op keer: God draait alle dingen om!
Refrein

De Zoon van God stierf aan het kruis  -  Alles andersom
De hoop was weg, het leek voorbij  -  Maar God draait alles om!
Jezus overwon de dood  -  Alles andersom
Een nieuw begin voor jou en mij – want God draait alles om!
Refrein

Groot en geweldig
Na na na na na na
God heeft ons Zijn woord gegeven, het begint bij Genesis.
En tot en met Openbaring zie je wie en wat Hij is.
't Is niet altijd even simpel, soms begrijp je het niet meteen.
Maar Zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen.

Refrein:
Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen
Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen.
En wij willen Hem kennen elke dag steeds meer,
en wij zullen Hem prijzen want Hij is de hoogste Heer.

Na na na na na na

God heeft ons zijn trouw bewezen, dwars door de geschiedenis.
En we mogen gaan ontdekken hoe fantastisch goed Hij is.
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft en Hij laat ons nooit alleen.
Ja, zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen.
Refrein

Diep, diep, diep als de zee
Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus liefde voor jou en mij
't Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus liefde voor jou

De Zegen van God
De kinderen zingen de gemeente toe:
De zegen van God wens ik u toe,
weet dat Hij u nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij u,
overal waar u gaat.

Vrede voor u en Zijn hand op uw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan u geven.

De gemeente zingt de kinderen toe:
De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.

Vrede voor jou en Zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan jou geven.

Zegen

Zie ook:

 

 

 

Info / contact

Al jaren wordt er in Scherpenzeel de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Wat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten, blijkt ook een fijn begin van de vakantie voor kinderen die (wekelijks) de kerk bezoeken.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar vbwscherpenzeel@outlook.com of bellen naar Corné van Dijk tel. 06-22 29 32 02.