Themadienst Vakantie Bijbel Week 2019: Schatrijk

28 juli 2019 - Sionkerk - 8.30 uur

Voorganger: Ds. G.C. Bergshoeff

Afkondigingen

Zingen: Lied 564
Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.

Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
zijn eengeboren Zoon.

Opdat een ieder die gelooft,
opdat een ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuwig leven heeft.

Stil gebed

Votum & Groet

Zingen: Psalm 100: 3 en 4
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Wet

Zingen: Lied 616
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp,
uw Woord is een licht,
uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 13: 44-52
De schat in de akker en de parel van grote waarde
Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.

Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.

Collecte

Zingen: Psalm 84: 3 en 6
Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Prediking met als thema: Schatrijk!

Zingen: Lied 249
Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de HEER gesproken wordt.
Hallelu, halleluja. (Refrein)

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja. (Refrein)

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 72: 11
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,
men loov' Hem vroeg en spa!
De wereld hoor', en volg' mijn zangen
met amen, amen na!

Zegen

De kinderen mogen naar voren komen en zingen het thema-lied 2019: SchatRijk!

Couplet 1
Kijk eens om je heen, zie je wat God ons geeft?
Zoveel moois voor in ons leven.
God schiep alles zo voor ons,
Omdat Hij zoveel van ons houdt.

Couplet 2
Jij bent waardevol, jij bent Gods grootste schat,
Heel erg kostbaar, onbetaalbaar.
Dus onthoud voor altijd goed:
Met Hem ben je nooit meer alleen!

Refrein:
Blijf dichtbij Jezus, Hij is de grootste schat
die je maar vinden kan, kostbaarder dan goud!
Hij is alles wat je maar nodig hebt
Dat maakt jou nu SchatRijk!

Couplet 3
Jezus kwam voor ons, naar deze wereld toe,
om de dood te overwinnen.
Door Zijn werk zijn wij nu vrij!
Door Hem weet ik: God houdt van mij!

Refrein

De zegen van God
De kinderen zingen de gemeente toe:
De zegen van God wens ik u toe,
Weet dat Hij u nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij u,
Overal waar u gaat.

Vrede voor u en Zijn hand op uw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan u geven.

De gemeente zingt de kinderen toe:
De zegen van God wens ik jou toe,
Weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
Overal waar je gaat.

Vrede voor jou en Zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan jou geven.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of wat frisdrank te drinken op het kerkplein bij Philalethes.

Zie ook:

Info / contact

Al jaren wordt er in Scherpenzeel de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Wat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten, blijkt ook een fijn begin van de vakantie voor kinderen die (wekelijks) de kerk bezoeken.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar info@vakantiebijbelweek.nl of bellen naar Corné van Dijk tel. 06-22 29 32 02.