Themadienst vakantiebijbelweek

22 juli 2018 - predikant: Ds. G. van Goch

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 119:53
(We belijden dat we het woord van God niet kunnen missen)

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
mijn pad ten licht om ’t donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
bevestigen in al mijn levensjaren,
dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
door Uw genâ bestendig zal bewaren.

Stil gebed
(Ieder bidt persoonlijk dat het een fijne en gezegende dienst mag worden)

Votum
(De predikant belijdt namens allen dat we de hulp van God verwachten voor deze dienst)

Groet
(De predikant mag namens God de gemeente genade aanzeggen)

Zingen: Psalm 119:3 en 17
(We zingen dat we de Geest van God nodig hebben en verlangen dat God ons nieuwe dingen leert)

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest,
mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken.
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,
wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,
hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

Leer mij o Heer’ den weg door U bepaald,
dan zal ik dien ten einde toe bewaren.
Geef mij verstand, met Godd’lijk licht bestraald,
dan zal mijn oog op uwe wetten staren,
dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
dan zal zich ’t hart met mijne daden paren.

De kinderen mogen naar voren komen en zingen:

Het themalied

Ik heb gehoord van een Man,
Die een storm stoppen kan.
Die een storm stoppen kan.
Wie is die Man?
Die zo machtig werken kan.
Ga je mee op zoek?
Wie Hij voor je is en wat Hij doet?

(refrein)
Jezus Hij leeft, Hij vergeeft en geneest.
Hij is altijd bij jou en bij mij.
Lees in Zijn boek.
Ga met mij mee op zoek.
En ontdek dan: Jezus is goed!

Hij redt een schaap dat is verdwaald.
En Hij brengt het veilig thuis.
Ja Hij brengt het veilig thuis.
Wie is die Man?
Die de mensen redden kan.
Ga je mee op zoek?
Wie Hij voor je is en wat Hij doet.

(refrein)
Jezus Hij leeft, Hij vergeeft en geneest.
Hij is altijd bij jou en bij mij.
Lees in Zijn boek.
Ga met mij mee op zoek.
En ontdek dan: Jezus is goed!

God kent jou vanaf het begin

(refrein)
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn want Hij houdt van jou.
Ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij.

(refrein)
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

We luisteren naar Gods goede geboden

Zingen: Psalm 17:3
(We zingen dat we God gehoorzaam willen zijn)

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
en ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten,
omdat G’, o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed
En neig Uw oren tot mijn klachten!

Gebed
(De predikant vraagt God om de preek te begrijpen)

Schriftlezing Markus 8:27-30

27 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de dorpen van Ceaserea Fillipi. En onderweg stelde Hij Zijn discipelen een vraag; Hij zei tegen hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?
28 En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elia; en weer anderen: Eén van de profeten.
29 En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus.
30 En Hij gebood hun streng dat zij met niemand over Hem zouden spreken.

Collecte

1e collecte voor diaconie: HGJB - (kerkelijk jeugdwerk)
2e collecte voor kerkrentmeesters: Pastoraat

Zingen: Lied 616 Weerklank
(Opnieuw belijden we dat we het woord van God niet kunnen missen)

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp,
uw Woord is een licht,
uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Preek: Zoek het uit!

Zingen: Lied 378 Weerklank
(In dit lied zingen we wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent)

Jezus is de Eengeboren
Zoon van God van Eeuwigheid.
Door Hem mogen wij behoren
tot Gods kinderen voor altijd.
Aangenomen, hoe verloren,
uit gena verlost, bevrijd.

Jezus, Hij is onze Heere,
met Zijn bloed kocht Hij ons vrij.
Eeuwig zal Hij ons regeren,
onze eigenaar is Hij.
Lichaam, ziel, elk zal Hem eren,
vrij van satans heerschappij.

Dankgebed en voorbede
(Predikant dankt God en bidt voor mensen die het moeilijk hebben)
De kinderen mogen naar voren komen en zingen:

Ik volg de Heer

Ik volg de Heer (Ik volg de Heer)
Want Hij is goed (want Hij is goed).
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet).
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)
de Herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (Soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land).
Dan loopt Hij voor (Dan loopt Hij voor)
en in Zijn hand (en in Zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee).
Het is soms zwaar maar toch oke.

Een leeuw die brult (Een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt)
de Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt).
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee nooit alleen.

De Zegen van God

De kinderen zingen de gemeente toe:
De zegen van God wens ik u toe,
weet dat Hij u nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij u,
overal waar u gaat.

Vrede voor u en Zijn hand op uw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan u geven.

De gemeente zingt de kinderen toe:
De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.

Vrede voor jou en Zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan jou geven.

Zegen
(Met de zegen bevestigt God dat Hij met een ieder van ons mee wil gaan.)

De kinderen mogen als eerste de kerk verlaten.

Namens de commissie van de VBW willen we u van harte uitnodigen om na de dienst een kopje koffie te drinken. We zien ernaar uit om u te ontmoeten.
Mocht u willen napraten over deze dienst spreekt u ons gerust aan.

Info / contact

Al jaren wordt er in Scherpenzeel de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Wat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten, blijkt ook een fijn begin van de vakantie voor kinderen die (wekelijks) de kerk bezoeken.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar info@vakantiebijbelweek.nl of bellen naar Corné van Dijk tel. 06-22 29 32 02.