Themadienst vakantiebijbelweek

16 juli 2017 - predikant: Ds. G.C. Bergshoeff - organist: Arjan Veen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

De kinderen mogen naar voren komen en zingen

Ja is ja, nee is nee
(refrein)
Ja is ja, nee is nee.
Beloofd is beloofd.
Jezus wil je helpen,
als jij in Hem gelooft. (2x)

Hij is een God van liefde, Hij houdt heel veel van jou.
Hij zal je nooit verlaten, want Hij is altijd trouw.

(refrein)

Ook wij moeten dit leren om altijd trouw te zijn,
en doen wat we beloven, dat geldt voor groot en klein

(refrein)

Met Jezus in de boot
Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm,
veilig in de storm, veilig in de storm.

Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm als je vaart naar huis.
Als je vaart naar huis, als je vaart naar huis.

Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm,
als je vaart naar huis.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: psalm 95: 1 en 2
Komt, laat ons samen Isrels HEER’,
den rotssteen van ons heil, met eer,
met Godgewijden zang ontmoeten!
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht
met een verheven lofgedicht
en blijde psalmen juichend groeten!

De HEER’ is groot, een heerlijk God,
een Koning, Die het zaligst lot
ver boven alle goôn kan schenken!
Het diepst van ’s aardrijks ingewand,
het hoogst gebergt’ is in Zijn hand:
’t is al gehoorzaam op zijn wenken.

We luisteren naar de 10 geboden die God ons gegeven heeft

Zingen: Psalm 95:3
Zijn’ is de zee, z’ is door Zijn kracht
met al het droge voortgebracht,
’t moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w’ ons dan biddend neer,
komt, laat ons knielen voor den HEER’,
Die ons gemaakt heeft en verkoren.

Gebed

Schriftlezing Handelingen 8:26-40
26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga er naar toe en voeg u bij deze wagen. 30 En Filippus snelde er naar toe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31 Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32 En het Schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal Zijn afkomst vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 40 Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.

Collecte
De eerste collecte is voor de HGJB
De tweede collecte is voor de onkosten van de vakantiebijbelweek.

Zingen Psalm 23a:1 en 4 Weerklank
De HEER is mijn Herder! ‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.

De HEER is mijn Herder! In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven Zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

Preek

Zingen: psalm 121:1 en 4
‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde.

De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar’.
De HEER’, ’t zij g’ in of uit moogt gaan,
en waar g’ u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.

Dankgebed en voorbede

De kinderen mogen naar voren komen en zingen:

De zegen van God
De zegen van God wens ik u toe,
weet dat Hij u nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij u,
overal waar u gaat.
Vrede voor u en Zijn hand op uw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan u geven.

Gemeente zingt:
De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.
Vrede voor jou en Zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

Zegen

De kinderen zingen het themalied:
We klimmen op een berg, sjokken door het zand,
moeten door het water naar de overkant.
We gaan achter Jezus aan, hoe de weg ook gaat.
Hij is de beste Gids die er bestaat.
De allerbeste Gids die er bestaat!

Hij heeft voor mij een routeboek. En als ik toch een keer verdwaal,
gaat Hij zelf naar mij op zoek, Hij zorgt dat ik het haal! (juichen)

Hij tilt mij op een berg, neemt me bij de hand,
draagt me door het water naar de overkant.
Ik ga achter Jezus aan, hoe de weg ook gaat.
Hij is de beste Gids die er bestaat.
De allerbeste Gids die er bestaat!

De kinderen mogen als eerste de kerk verlaten.

Namens de commissie van de VBW willen we u van harte uitnodigen om na de dienst een kopje koffie of thee te drinken. We zien ernaar uit om u te ontmoeten.

Mocht u willen napraten over deze dienst spreekt u ons gerust aan.

 

 

 

Info / contact

Al jaren wordt er in Scherpenzeel de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Wat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten, blijkt ook een fijn begin van de vakantie voor kinderen die (wekelijks) de kerk bezoeken.

We zijn blij om te kunnen melden dat in 2023 de VakantieBijbelWeek wordt georganiseerd in samenwerking met Protestantse gemeente de Achthoek, CGK De Open Hof en de Hervormde Gemeente.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar vbwscherpenzeel@outlook.com of bellen naar Corné van Dijk tel. 06-22 29 32 02.