Themadienst Vakantie Bijbel Week 2016: Aan tafel

17 juli 2016

Voorganger: Ds. G. van Goch

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 95: 1 - samen maken we God groot
Komt, laat ons samen Isrels HEER',
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten.
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht,
En blijde psalmen, juichend groeten.

Stil gebed
ieder bidt persoonlijk dat het een fijne en gezegende dienst mag worden

Votum
de predikant belijdt namens allen dat we de hulp van God verwachten voor deze dienst
Groet
de predikant mag namens God de gemeente genade aanzeggen

Zingen: Psalm 95: 2 en 4 - een lied waar we God grootmaken, maar ook een lied dat ons wil waarschuwen
De HEER' is groot, een heerlijk God,
Een Koning, die het zaligst lot,
Ver boven alle goon, kan schenken.
Het diepst van 's aardrijks ingewand,
Het hoogst gebergt' is in Zijn hand;
't Is al gehoorzaam op Zijn wenken.

Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij,
De schapen die Zijn hand wil weiden
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil en troostrijk woord,
Verhardt u niet maar laat u leiden.

We luisteren naar Gods goede geboden

Zingen Psalm 86:6 - de gemeente zingt dat ze God gehoorzaam wil zijn
Leer mij naar Uw wil te handlen,
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen;
Neig mijn hart, en voeg het saam,
Tot de vrees van Uwen Naam.
HEER', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

Gebed
de predikant vraagt God om hulp zodat iedereen de preek kan begrijpen

Schriftlezing Lukas 14:1-6 en 12-24
En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast , genas hem en liet hem gaan. En Hij zei, terwijl Hij zich tot hen richtte: Wie van u zal , wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? En zij konden Hem daarop geen antwoord geven.

En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wwanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Toen één van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God.
Maar Hij zei tegen hem: een zekere man bereidde en grote maaltijd en nodigden er velen. En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei: tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer.
Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: Ga er snel op uit naar straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.

Collecte
1e collecte voor diaconie: Stichting Gave - kinderkampen
2e collecte voor kerkrentmeesters: instandhouding gebouwen

De kinderen zingen het themalied:
De allergrootste Koning, (de allergrootste Koning)
heeft aan jou een vraag. (heeft aan jou een vraag)
Mag Ik binnenkomen? (mag Ik binnenkomen)
Het allerliefst vandaag. (het allerliefst vandaag)
Doe de deur maar open, (doe de deur maar open)
dan eet Ik met je mee. (dan eet Ik met je mee)
Samen met Mij aan tafel wordt het een feestelijk diner.
Ga naar huis! Klim uit de boom. Laat de Heere Jezus binnen.
Kom maar gauw! Heel gewoon. Hij wil niet beginnen zonder jouw….

Als je Hem ontmoet, (als je Hem ontmoet)
de Heere God die leeft! (de Heere God die leeft)
Dan wordt je gevoed (dan wordt je gevoed)
met alles wat Hij geeft. (met alles wat Hij geeft)
Een tafel vol met liefde. (een tafel vol met liefde)
Geluk voor iedereen. (geluk voor iedereen)
Voor jou en mij, je familie en vrienden om je heen!
Ga naar huis! Klim uit de boom. Laat de Heere Jezus binnen.
Kom maar gauw! Heel gewoon. Hij wil niet beginnen zonder jouw……Omdat Hij van je houdt!

God kent jou.
(refrein)
God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet

(Couplet)
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

(refrein)

Zingen: Lied 558 Weerklank (Maak de maaltijd klaar)

2 Als de dienaar gaat op de tijd van 't eten,
merkt hij op de straat hoe geen enkle gast
deze tijd echt past, ieder heeft wat beters.

3 'Vee heb ik gekocht! Akker van mijn dromen!
Net een vrouw gezocht! Hoe het mij ook spijt,
ik heb nu geen tijd, nu kan ik niet komen.'

4 Hoor, de heer wordt boos: 'Roep op alle straten:
Al wie hulpeloos, kreupel is of blind,
nergens voedsel vindt, zal Ik binnenlaten.'

5 Als de heer de zaal nog niet vol ziet stromen,
zegt hij: 'Allemaal, zwervers, bedelaars,
arme ploeteraars, dwing ze om te komen.'

6 Groot is Gods gena, want zijn huis staat open.
Hij zegt tot ons: 'Ja, mensen groot en klein
mogen bij Mij zijn, mogen binnenlopen.'

Preek: Aan tafel!

Zingen: Psalm 100 (Met dit lied danken we God voor Wie Hij is)
Juich aarde, juich alom den HEER',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De HEER' is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

Want goedertieren is de HEER';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Dankgebed en voorbede
Predikant dankt God en bidt voor mensen die het moeilijk hebben.

Zingen: De zegen van God (We zingen elkaar de zegen van God toe)

Kinderen zingen:
De zegen van God wens ik u toe,
weet dat Hij u nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij u,
overal waar u gaat.
Vrede voor u en Zijn hand op uw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan u geven.

Gemeente zingt:
De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.
Vrede voor jou en Zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

Zegen
Met de zegen bevestigt God dat Hij met een ieder van ons mee wil gaan.

De kinderen mogen als eerste de kerk verlaten

Als de commissie van de VBW willen we u van harte uitnodigen om na de dienst een kopje koffie te drinken. We zien ernaar uit om u te ontmoeten.
Mocht u willen napraten over deze dienst spreekt u ons gerust aan.

Zie ook:

 

 

 

Info / contact

Al jaren wordt er in Scherpenzeel de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Wat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten, blijkt ook een fijn begin van de vakantie voor kinderen die (wekelijks) de kerk bezoeken.

We zijn blij om te kunnen melden dat in 2024 de VakantieBijbelWeek wordt georganiseerd in samenwerking met Protestantse gemeente de Achthoek, CGK De Open Hof en de Hervormde Gemeente.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar vbwscherpenzeel@outlook.com of bellen naar Corné van Dijk tel. 06-22 29 32 02.