Themadienst Vakantie Bijbel Week 2010: Stel je voor

11 juli 2010

Voorganger: Ds. P. Molenaar

De kerkenraad komt binnen.

Afkondigingen.

MelaatsHet vakantiebijbelweekkinderkoor zingt:

Stel je voor…!(themalied)
Stel je voor, wat een wonder
Wie ik heb ontmoet
Onvoorstelbaar zo bijzonder
Niemand is als Hij zo goed

Vertel het door aan wie het wil horen,
Heere Jezus is Zijn naam
Onvoorstelbaar vol van liefde
Kom ga mee, achter Hem aan
Onvoorstelbaar vol van liefde
Kom ga mee, achter Hem aan

Hij is echter dan echt
Trouwer dan trouw
Hij wijst mij de weg
Als ik op Hem vertrouw

Hij is groter dan groot
Dichter dan dichtbij
En Hij houdt van mij
Hij houdt van mij!

Ben je groot of ben je klein
Ben je groot of ben je klein, of ergens tussenin?
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun, of ben je blank of bruin?
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt,
Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je las je straalt.
Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet,
God houdt van jou, Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Kinderen zeggen de weettekst op.

De ouderling geeft de dominee een hand.
Hij wenst hem Gods zegen toe.

Stil gebed.
We vragen voor onszelf, voor elkaar en voor de dominee om de zegen van God tijdens de dienst.

Votum en Groet.
We bidden om de hulp van de HEERE en we ontvangen Zijn groet.

Zingen: Psalm 100: 1 en 4
Juich aarde, juicht alom de HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
komt, nadert voor Zijn aangezicht;
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

We luisteren naar de Tien Geboden, die God gegeven heeft:
Exodus 20: 1- 17

Toen sprak God al deze woorden:
Ik ben de HEERE uw God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb.
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
U zult geen beeld voor u maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is.
U zult u voor hen niet neerbuigen, en hen niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverend God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten; maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden houden.
U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt.
Gedenk de sabbatdag door die te heiligen.
Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen werk doen, u niet, uw zoon en uw dochter niet, uw slaafniet, uw slavin niet, uw vee niet, en ook niet uw vreemdeling, die binnen uw poorten is.
Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Heere de sabbatdag, en heiligde die.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft.
U zult niet doodslaan.
U zult niet echtbreken.
U zult niet stelen.
U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
U zult niet begeren het huis van uw naaste; u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn slaaf niet, zijn slavin niet, zijn rund niet, zijn ezel niet, en niets wat van uw naaste is.

De Heere Jezus vatte deze tien geboden samen in twee hoofdgeboden. Mattheüs 22: 37 – 39

Jezus zei tegen hem: “U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf” Amen.

Zingen: Psalm 99: 6
Uit Zijn heiligdom in een wolkkolom,
h Heeft Hij Zijne wet bij hen ingezet,
die door 's HEEREN kracht, van hen werd volbracht.
't Nakroost der Hebreeuwen volge dit all' eeuwen.

Gebed.
We bidden om Gods zegen over deze dienst en vragen of de Heilige Geest ons hart wil verlichten, zodat de Bijbelse boodschap ons aanspreekt.

We lezen uit de Bijbel: Marcus 1: 40 - 45.
Een melaatse genezen
40. En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen.
41. En Jezus, innerlijk met barmhartigheid bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!
42. En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd.
43. En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg,
44. en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, toon uzelf aan de priester en breng als offer voor uw reiniging dat wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.
45. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe.

We geven ons geld voor:
1. Gemeentediaconaat
2. Eredienst en pastoraat
De kinderen die helpen met collecteren mogen naar voren komen.

Zingen: Psalm 81: 12 en 2
Opent uwe mond, eist van Mij vrijmoedig
op Mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt,
schenk Ik,
zo gij 't smeekt,
mild en over
vloedig.

Zingt een psalm en geeft trommels aan de reien;
Wat in Isrel leeft, roep' Zijn grootheid uit.
Harp en
zachte luit
Moet Zijn roem ver
breien.

We luisteren naar de preek.
Tekst: Marcus 1: 41a En Jezus, innerlijk met barmhartigheid bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan

Noem een goede eigenschapThema: Noem een goede eigenschap.

Zingen: Psalm 116: 1 en 11
God heb ik lief, want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
om daar met lof Uw grote Naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff' met mij de lof des HEEREN aan!

We danken de HEERE voor deze kerkdienst en we bidden voor anderen.

We zingen na het voorspel staande: Psalm 75: 1

U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o HEER;
want Uw Naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land, al de wond’ren Uwer hand.

We krijgen Gods zegen mee.

De gemeente mag weer gaan zitten en het vakantiebijbelweekkinderkoor zingt een tweetal VBW liederen en de geleerde weettekst

Jezus zegt: (weettekst Johannes 14:6)
Jezus zegt: Ik ben de Weg
Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Jezus zegt: Ik ben de Weg
Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven
Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij

God kent jou
God kent jou
Vanaf het begin
Helemaal van buiten
En van binnenin
Hij kent je vreugde
En al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
Die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is:
Bij Jezus voel je je vrijdag om helemaal jezelf te zijn,
Want Hij houdt van jou
Ja, Hij houdt van jou
Ja, Hij houdt van jou en mij

(de zangers en zangeressen voorin de kerk gaan als eerste naar buiten)

Na de dienst is iedereen, bij goed weer, welkom om buiten bij een kraampje iets te drinken.
Is het weer niet zo aantrekkelijk dan kunt u binnen (in Philalethes) een kopje koffie, thee of fris met ons drinken.
Iedereen hartelijk welkom.
U kunt tevens kijken naar een foto-impressie van de VBW week.

Zie ook:

Info / contact

Al jaren wordt er in Scherpenzeel de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Wat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten, blijkt ook een fijn begin van de vakantie voor kinderen die (wekelijks) de kerk bezoeken.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar info@vakantiebijbelweek.nl of bellen naar Corné van Dijk tel. 06-22 29 32 02.